Εργαλεία

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εργαλεία σε μορφή λογιστικών φύλλων (MS Excel ή OpenOffice Calc) για τη διευκόλυνση ορισμένων εργασιών.

Αυτή τη στιγμή διατίθενται τα παρακάτω εργαλεία: