Εργαλεία‎ > ‎

Ερμηνεία Ανάλυσης Αρδευτικού Νερού

 Το εργαλείο "Ερμηνεία Ανάλυσης Αρδευτικού Νερού" Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή xls (για Microsoft Office) ή ods (για OpenOffice/LibreOffice) μαζί με τις σχετικές οδηγίες χρήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το λογιστικό φύλλο “ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ” παρέχει ένα γρήγορο, αυτοματοποιημένο τρόπο ερμηνείας των αποτελεσμάτων ανάλυσης νερού που προορίζεται για αρδευτική χρήση. Τα αποτελέσματα που παράγονται βασίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως αυτή παρουσιάζεται στο άρθρο “Ποιοτικά χαρακτηριστικά αρδευτικού νερού”, το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα www.kpeponakis.gr στον τομέα “Άρθρα”. Καθώς όμως είναι αδύνατο να ληφθεί υπόψη πλήθος άλλων παραγόντων, όπως το κλίμα της περιοχής, οι καλλιεργητικές τεχνικές, το έδαφος και άλλοι θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε γεωπόνο. Το εργαλείο αυτό απλά παρέχει μία πρώτη, γρήγορη εκτίμηση και η ευθύνη χρήσης του βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε υπολογιστή που διαθέτει MS Excel 97/2000/XP/2003/2007 ή αντίστοιχα προγράμματα λογιστικών φύλλων, όπως το OpenOffice.org Calc.
Στο αρχείο υπάρχουν τέσσερα φύλλα, τα “ΣΤΟΙΧΕΙΑ”, “ΕΚΤΥΠΩΣΗ”, “ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ” και “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”.  Στο φύλλο “ΣΤΟΙΧΕΙΑ” εισάγουμε τα στοιχεία που θα αναλυθούν. Το φύλλο “ΕΚΤΥΠΩΣΗ” είναι κλειδωμένο και δεν μπορεί να τροποποιηθεί καθώς περιέχει τύπους που η τροποποίηση τους κατά λάθος μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία. Το φύλλο αυτό θα το επισκεπτόμαστε για να διαβάσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης και να τα εκτυπώσουμε. Στα φύλλα “ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ” και “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ” μπορούμε να εισάγουμε στοιχεία αναλύσεων νερού και παραγωγών, ώστε να μπορούμε αργότερα να τα ανακαλέσουμε γρήγορα, αλλά και να κρατάμε ένα αρχείο των αναλύσεων νερού.

[επιστροφή στην κορυφή]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το πρώτο πεδίο, στη κορυφή του φύλλου, είναι το “ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ”. Μας ζητάει την εισαγωγή ενός αριθμού. Αν ο αριθμός που θα του δώσουμε είναι “0”, τότε χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που ζητούνται παρακάτω, στα πεδία στις γράμμες 13 εώς 29. Αν δώσουμε έναν άλλο θετικό ακέραιο αριθμό τότε χρησιμοποιείται η ανάλυση νερού που είναι καταχωρημένη με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό στο φύλλο “ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ”. Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσουμε το πεδίο “ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ” αν θέλουμε να πάρουμε πιο εξειδικευμένα αποτελέσματα. Αν εισάγουμε “0” τότε πρέπει να συμπληρώσουμε τα πεδία με κίτρινο χρωματισμό. Τα πεδία αυτά αφορούν τα στοιχεία του παραγωγού και τα στοιχεία του δείγματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ στο πεδίο “ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ”, αν το όνομα της καλλιέργειας γραφτεί λάθος τότε δεν θα βρεθούν στοιχεία για την καλλιέργεια και στην εκτύπωση το πεδίο “Επιπτώσεις στην καλλιέργεια” θα μείνει κενό. Επίσης δεν θα εμφανιστούν σχετικές με την καλλιέργεια συμβουλές στο πεδίο “Προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων από το νερό άρδευσης”. Για τη σωστή συμπλήρωση του πεδίου αυτού συμβουλευτείτε τη λίστα των καλλιεργειών που υπάρχει στα δεξιά και εισάγεται το κοινό όνομα της καλλιέργειας, όπως το βλέπετε με κεφαλαία. Αν το όνομα της καλλιέργειας είναι γραμμένο λανθασμένα, υπάρχει ο κίνδυνος να επιλεγεί άλλη καλλιέργεια. Η καλλιέργεια που τελικά επιλέγεται από το λογιστικό φύλλο φαίνεται στο φύλλο “ΕΚΤΥΠΩΣΗ”.

Τα πεδία που βρίσκονται στις γραμμές 13 εώς 29 είναι η συγκέντρωση των στοιχείων που αναφέρονται στην ανάλυση νερού, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και το pH. Συμπληρώνουμε μόνο τα πεδία με κίτρινο χρώμα. Η συγκέντρωση των στοιχείων αναφέρεται πάντα σε ppm (1 ppm = 1 mg/L), ενώ η ηλεκτρική αγωγιμότητα σε mS/cm (1mS/cm = 1 dS/m = 1000 μS/cm). Ένα τελευταίο πεδίο που μας ζητείται να συμπληρώσουμε είναι η θερμοκρασία νερού. Το πεδίο αυτό είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος έμφραξης των σταλακτών και να υπολογιστή το pH με το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι αρδεύσεις για να αποφευχθεί έμφραξη των σταλακτών. Αν το πεδίο μείνει κενό ή δοθεί τιμή “0” δεν θα αναφερθεί ο κίνδυνος έμφραξης των σταλακτών λόγω της αλατότητας του νερού στο πεδίο “Κίνδυνος έμφραξης σταλακτών” στο φύλλο “ΕΚΤΥΠΩΣΗ”.

[επιστροφή στην κορυφή]

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της ανάλυσης των στοιχείων που δόθηκαν με αναφορές στην αξιοπιστίας της εργαστηριακής ανάλυσης του νερού, γενικά στοιχεία για τη ποιότητα του νερού, εκτίμηση κινδύνου για την καλλιέργεια (εφόσον αυτή γίνεται στο έδαφος), για το έδαφος και για το αρδευτικό δίκτυο. Τέλος παρουσιάζονται προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι αδύνατο να ληφθεί υπόψη πλήθος άλλων παραγόντων, όπως το κλίμα της περιοχής, οι καλλιεργητικές τεχνικές, το έδαφος και άλλοι οπότε θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε γεωπόνο.

[επιστροφή στην κορυφή]

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Προκειμένου να μην είμαστε αναγκασμένοι να περνάμε κάθε φορά από την αρχή τα στοιχεία μίας ανάλυσης νερού μπορούμε να αποθηκεύουμε την ανάλυση του νερού στο φύλλο “ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ”. Όταν θελήσουμε να ξανά χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ανάλυση εισάγουμε τον αύξοντα αριθμό της στο πεδίο “ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ” στο φύλλο “ΣΤΟΙΧΕΙΑ”. Η ανάλυση με αύξοντα αριθμό “0” δεν θα πρέπει να πειραχτεί.
Προσθέτουμε αναλύσεις από το 1 και κάτω. Οι αύξοντες αριθμοί δε χρειάζεται να είναι συνεχείς, πρέπει όμως να βρίσκονται σε αύξουσα σειρά, ειδάλλως υπάρχει πιθανότητα να μη βρίσκει την ανάλυση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ή να επιστρέφει τα στοιχεία άλλης ανάλυσης. Επίσης θα πρέπει ο αύξων αριθμός της κάθε ανάλυσης να είναι μοναδικός.
Στο πεδίο “Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ” εισάγουμε τον αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί στον παραγωγό στο φύλλο “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ” ώστε σε περίπτωση που σε ένα παραγωγό αντιστοιχούν πολλαπλές αναλύσεις να μη χρειάζεται να τις εισάγουμε και πάλι.
Και εδώ η συγκέντρωση των στοιχείων αναφέρεται πάντα σε ppm (1 ppm = 1 mg/L), ενώ η ηλεκτρική αγωγιμότητα σε mS/cm (1mS/cm = 1 dS/m = 1000 μS/cm).

[επιστροφή στην κορυφή]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Εδώ εισάγουμε τα στοιχεία των παραγωγών. Όπως και στο προηγούμενο φύλλο η καταχώριση με αύξοντα αριθμό “0” δεν θα πρέπει να πειραχτεί. Προσθέτουμε στοιχεία από το 1 και κάτω. Οι αύξοντες αριθμοί δε χρειάζεται να είναι συνεχείς, πρέπει όμως να βρίσκονται σε αύξουσα σειρά, ειδάλλως υπάρχει πιθανότητα να μη βρίσκει τα σωστά στοιχεία παραγωγού. Επίσης θα πρέπει ο αύξων αριθμός του κάθε παραγωγού να είναι μοναδικός.
[επιστροφή στην κορυφή]

Comments