Νέα‎ > ‎

Άδειες φύτευσης οινάμπελων - Αιτήσεις από 01/03/2015 μέχρι 15/04/2015

αναρτήθηκε στις 18 Μαρ 2016, 7:13 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης

Από φέτος αλλάζει το σύστημα αδειών για φύτευση οινάμπελων. Μέχρι και το τέλος του 2015 για να φυτέψει κανείς καινούργιο αμπέλι με οινοποιήσιμες ποικιλίες θα έπρεπε να κατέχει δικαιώματα φύτευσης. Τα δικαιώματα αυτά προέρχονταν:
α) από νόμιμα φυτεμένα οινάμπελα (φύτευση με δικαιώματα ή προγενέστερη τις 31/08/1998) τα οποία εκριζώθηκαν και τα επαναφυτεύαμε στο ίδιο μέρος ή άλλου.
β) από αγορά δικαιωμάτων φύτευσης από άλλο παραγωγό που είχε εκριζώσει οινάμπελα.
γ) από το εθνικό απόθεμα.

Από φέτος όμως, οι Άδειες Φύτευσης που θα χορηγηθούν εφεξής και αυτές που έχουν προκύψει μέχρι 31/12/2015 από την μετατροπή των Δικαιωμάτων Φύτευσης σε Άδειες Φύτευσης, δεν θα μεταβιβάζονται ως άυλο στοιχείο, αλλά θα μεταβιβάζονται μόνο μαζί με το αμπέλι (δηλαδή Άδεια, αμπέλι, γη)
Έτσι ένας αμπελοκαλλιεργητής οινάμπελων προκειμένου να αυξήσει τις καλλιεργούμενες εκτάσεις του θα πρέπει είτε να αγοράσει νόμιμα φυτεμένα οινάμπελα, είτε να αιτηθεί να πάρει νέα άδεια φύτευσης οινάμπελων, διαδικασία η οποία θα γίνεται κάθε χρόνο από 1 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου.
Αντίστοιχα ένας καλλιεργητής οινάμπελων που θέλει να μειώσει τις εκτάσεις του δεν θα μπορεί να πουλήσει τα δικαιώματα φύτευσης και αυτά απλά θα χάνονται.


Οδηγίες για τις αιτήσεις αδειών φύτευσης

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από σήμερα 1/3/2016 έως τις 15/4/2016 μόνο ψηφιακά, στον ιστοχώρο του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) στο μενού «Ψηφιακές Υπηρεσίες» (απαιτείται το username και το password). Εκεί θα βρει κανείς τις οδηγίες και το ηλεκτρονικό έντυπο της «Αίτησης Αδειών Φύτευσης» για τη χορήγηση Άδειας Φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση υπάρχουν οι οδηγίες του ΥΠΑΑΤ ενώ παρατίθενται και οι «οθόνες» τις οποίες πρέπει να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος ώστε να υποβάλλει αίτηση για Άδεια Φύτευσης. https://dl.dropboxusercontent.com/u/89039604/Adeies.pdf

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, η οποία είναι τουλάχιστον ίση της αιτηθείσας έκτασης. Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Σε περίπτωση που κατά το έτος εφαρμογής η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί, υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η εν λόγω χορήγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια:
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 1 και 3), θα πρέπει σε περίπτωση χορήγησης της άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).
Το παραπάνω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης:
το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και επιπρόσθετα ο αιτών έχει στην κατοχή του μέχρι και 2 εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.
το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του από 2 μέχρι και 5 εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.
το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 5 έως και 15 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του έκταση φυτεμένη με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εν λόγω έκτασης.

Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015).
Το παραπάνω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Comments