Νέα‎ > ‎

Εγγραφή σημείου υδροληψίας στο ΕΜΣΥ - Λήξη προθεσμίας 30/09/2014

αναρτήθηκε στις 29 Σεπ 2014, 5:40 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
photo by IRRI Images via PhotoRee

Αύριο 30 Σεπτεμβρίου 2014 λήγει η προθεσμία για την απογραφή σημείων υδροληψίας (πηγάδια, γεωτρήσεις κ.α.) στους δήμους.

Η διαδικασία είναι απλή καθώς δεν απαιτείται παρά μόνο η κατάθεση της σχετικής αίτησης στον οικείο Δήμο, δίχως πρόσθετα δικαιολογητικά. Η εγγραφή του σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) είναι απαραίτητη για την έκδοση στη συνέχεια άδειας χρήσης νερού (προθεσμία μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015). Ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. είναι απαραίτητος για την σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής κλπ. και κάθε ιδιωτικού συμφωνητικού για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται η υδροληψία.

Το μητρώο περιλαμβάνει τόσο τα ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών.

Η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο Δήμο Αίτηση-Δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας, χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η οποία διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Η Δ/νση Υδάτων καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία της αίτησης και εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. όπου αναφέρεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
3. Μετά την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού και στην περίπτωση που γίνεται χρήση του νερού της γεώτρησης ή του πηγαδιού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης νερού, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 30 Ιανουαρίου 2015.

Νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης (14/01/2014), σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού και υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας αυτεπάγγελτα, χωρίς καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους του πολίτη.
Comments